วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

Irregular Verbs
กริยาอปรกติ หรือกริยาอปกติ (Irregular Verbs) หรือกริยาสามช่อง
คือ กริยาที่ผู้เรียนต้องศึกษาจดจำเป็นพิเศษ เพราะมีการเปลี่ยนรูปร่างต่างกันไป โดยไม่ได้เติม –ed ต่อท้ายเหมือน กริยาปรกติ (Regular Verbs) ส่วนมากเรียก กริยาอปกติ ว่า กริยา 3 ช่อง
Present
Past Simple
Past Participle
ความหมาย
be(is,am,are)
was,were
been
เป็น,อยู่,คือ
bear
bore
born
ถือ,เกิด
become
became
become
กลายเป็น
begin
began
begun
เริ่มต้น
bend
bent
bent
โค้ง งอ
bet
bet
bet
พนัน
bite
bit
bitten (or bit)
กัด ขบ ฉีก
bleed
bled
bled
เลือดออก
blow
blew
blown
พัด เป่า ตี
bring
brought
brought
นำมา เอามา
build
built
built
สร้าง ก่อสร้าง
burst
burst
burst
ระเบิด
buy
bought
bought
ซื้อ
cast
cast
cast
ขว้าง
catch
caught
caught
จับ ได้รับ
choose
chose
chosen
เลือก
cling
clung
clung
เกาะ เป็นที่พึ่ง
come
came
come
มา
cost
cost
cost
ราคา
dig
dug
dug
ขุด
dive
dived (or dove)
dived
ดำนํ้า
do
did
done
ทำ
draw
drew
drawn
ลาก วาด เขียน
drink
drank
drunk
ดื่ม
drive
drove
driven
ขับ(รถ)
eat
ate
eaten
กิน
fall
fell
fallen
ตก หล่น
fight
fought
fought
ต่อสู้
fling
flung
flung
โยน พุ่ง เหวี่ยง
fly
flew
flown
บิน
forbid
forbade
forbidden
ห้าม ไม่อนุญาต
forget
forgot
forgotten
ลืม
freeze
froze
frozen
เย็นจนแข็ง
get
got
got (or gotten)
เอา ได้รับ
give
gave
given
ให้
go
went
gone
ไป
grind
ground
ground
บด ลับ
grow
grew
grown
เติบโตขึ้น
hang (people)
hanged
hanged
แขวนคอ
hang (pictures)
hung
hung
แขวน ห้อย
have
had
had
มี
hide
hid
hidden
ซ่อน
hurt
hurt
hurt
ทำอันตราย
know
knew
known
รู้
lay
laid
laid
วาง ออกไข่
lead
led
led
นำ พา
leave
left
left
ละทิ้ง จากไป
lend
lent
lent
ให้ยืม
lie
lay
lain
นอน
light
lit
lit
จุดไฟ
make
made
made
ทำ
mistake
mistook
mistaken
ทำผิด
pay
paid
paid
จ่าย ชำระ
quit
quitted (or quit)
quit
หยุด ยุติ เลิก
ride
rode
ridden
ขี่ ขับ
ring
rang
rung
สั่นกระดิ่ง ดัง
rise
rose
risen
ขึ้น ลุกขึ้น
run
ran
run
วิ่ง
saw
sawed
sawn
เลื่อย
say
said
said
พูด
see
saw
seen
เห็น
seek
sought
sought
ค้นหา
sell
sold
sold
ขาย
set
set
set
ตั้ง วาง จัด
shake
shook
shaken
เขย่า สั่น
shine
shone
shone
ส่องแสง
shrink
shrank
shrunk
หดลง สั้นลง
sing
sang
sung
ร้องเพลง
sink
sank
sunk
จม ถอยลง
slide
slid
slid
สื่นไถล เลื่อนไป
speak
spoke
spoken
พูด
spin
spun
spun
ม้วน ปั่นฝ้าย
split
split
split
แตก แยก
spring
sprang
sprung
โดดอย่างเร็ว เด้ง
sting
stung
stung
ต่อย แทง
stink
stank
stunk
ส่งกลิ่นเหม็น
strike
struck
struck
ตี ต่อย กระทบ
string
strung
strung
ผูกเชือก ขึงสาย
strive
strove
striven
พยายาม ขันสู้
swear
swore
sworn
สาบาน ปฏิญาณ
swell
swelled
swollen
โตขึ้น หนาขึ้น
swim
swam
swum
ว่ายนํ้า
swing
swung
swung
แกว่ง เหวี่ยง
take
took
taken
เอา จับหยิบ
teach
taught
taught
สอน
tear
tore
torn
ฉีก ขาด
think
thought
thought
คิด
throw
threw
thrown
เหวี่ยง ขว้าง
wake
woke
waken
ตื่น ปลุก
wear
wore
worn
สวม ใส่
weave
wove
woven
ทอผ้า สาน
weep
wept
wept
ร้องไห้
wring
wrung
wrung
บีบ คั้น
write
wrote
written
เขียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น